Kerkdiensten

Elke zondag worden om 9.30 uur en 16.30 uur kerkdiensten gehouden. Deze diensten worden doorgaans geleid door onze eigen predikant ds. J. Breman. Regelmatig gaan er ook gastpredikanten voor.

Daarnaast zijn er kerkdiensten op Goede Vrijdag, bid- en dankdagen, Hemelvaartsdag, oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Op Tweede Pinksterdag is er een openluchtdienst.

Tijdens de diensten zingen we Psalmen. Daarnaast zingen we uit onze eigen bundel liederen uit o.a. Schriftberijming, Liedboek voor de Kerken en Opwekking.

Onze muziekgroep ondersteunt met enige regelmaat de gemeentezang, Daarbij worden soms ook liederen van Sela  gezongen.

In de morgendienst worden de Tien Geboden of een nieuwtestamentische samenvatting gelezen. In de middagdienst belijden we ons geloof door het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen tot drie jaar in het kinderdagverblijf in gebouw De Wentelwiek (tegenover de kerk).  Na het zingen van een kinderlied en vóór de Schriftlezingen kunnen de kinderen van 3 tot 6 jaar naar de Oppas+. 
Om de week gaan de kinderen uit de groepen 3-5 respectievelijk 6-8 van de basisschool op hetzelfde moment naar hun eigen kinderdienst. Eén keer per maand wordt voor alle kinderen tijdens de dienst een zogenaamd “kindermoment” gehouden.

Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten altijd live mee te luisteren of achteraf terug te luisteren.

Op de eerste zondag van de maand is er na de morgendienst gelegenheid elkaar in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten. 

Eerstvolgende diensten

Dienst meeluisteren of kijken

Direct meekijken:

Direct meeluisteren:

Het archief van de diensten is terug te vinden op de site
www. kerkdienstgemist.nl.

Liturgie

Zondag 22 november 2020
Morgendienst

 • Zingen: Ps. 90: 1.6 DNP
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: liedboek gezang 217: 1.4. “Jezus leeft en ik met Hem..”
 • Woorden van hoop, bemoediging en aansporing: Psalm 103: 15-19
 • Kinderlied: Op toonhoogte 418 (“Ik ben veilig in Jezus armen…”)
 • Dienst van gedenken
 • Zingen: Psalm 43: 5.4. OB
 • Stiltemoment- orgelspel
 • Dienst van voorbede en dankzegging
 • Schriftlezing: Exodus 27:16; Exodus 40: 33.34; Lukas 13: 22-30; Matth. 7:7
 • Zingen: Ps. 118: 7
 • Verkondiging
  Thema: “de hemelpoort”
 • Zingen: Opwekking 40:”Zoek eerst het Koninkrijk van God..”
 • Dankzegging en voorbede
 • collecte
 • Geloofsbelijdenis:
 • Zingen: Opwekking 733: “Tienduizend redenen tot dankbaarheid.”
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Middagdienst

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen Psalm 138: 1 en 4 (NB) – U loof ik Heer, met hart en ziel
 • Gebed
 • Schriftlezing Exodus 17:8-16 (NBV)
 • Zingen Psalm 68:10 (OB) – Geloofd zij God met diepst ontzag!
 • Verkondiging ‘Een les in afhankelijkheid’
 • Zingen Opwekking 124 – Ik bouw op U
 • Dankgebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Inzameling gaven
 • Zingen Johannes de Heer 722: 1 en 3 – Kroon Hem met gouden kroon (lied 73)
 • Zegen